Gladnyhet for Glimt: Aspmyra-ja fra rådmannen

Avtroppende rådmann i Bodø kommune innstiller på at Bodø kommune skal kjøpe tilbake Aspmyra stadion fra Bodø/Glimt. Det må være en svært god nyhet for alle som jobber for å berge Bodø/Glimt.Spørsmålet blir nå om politikerne i Bodø tar sjansen på å hjelpe Glimt (og den fotball-interesserte og engasjerte delen av byen) i et valgår.

Ryktene vil ha det til at FrP og Ap er positive, og da er jo saken grei. Men denne saken blir nok ikke kjørt gjennom Formannskap og Bystyre uten støy. Uansett må man regne med at rådmannens innstilling ikke kommer overraskende på politikerne, for å si det slik.

Du kan laste ned hele rådmannens innstilling her. (pdf-fil)

Men her er et interessant uttrekk av avtroppende rådmann Svein  Blix sin utredning samt innstillingen (og her er en tidligere bloggpost om saken):

Alternative løsninger.

En eventuell konkurs i Aspmyra Stadion AS vil trolig også bringe FK Bodø Glimt nærmere en konkurssituasjon. Nordlandsbanken vil trolig få boet overlevert etter en forenklet bobehandling, og stadionanlegget vil bli solgt til private eiere hvis ikke kommunen er interessert i å overta anlegget.

Slik som eiendoms- og avtaleforholdene er, vil man trolig stå overfor en uoversiktig og vanskelig situasjon som det vil ta tid i å rydde opp i. Alle de øvrige eierselskapene i området med unntak av borettslaget, vil bli berørt enten direkte eller indirekte ved en konkurs i Aspmyra Eiendom AS.

Derfor har det under hånden foregått sonderinger og drøftinger mellom partene for å se om det kan være mulig å komme fram til en løsning uten å gå via konkurs.

Dersom DA tilsagnene i form av lån og tilskudd skal kunne ettergis/ omgjøres til tilskudd etter at de først er konvertert til rentebærende gjeld for Aspmyra Stadion AS, må anlegget overtas av det offentlige og brukes som et allment anlegg for fotball i Bodø/ Salten. Overtar kommunen anlegget må de skje på kommersielle vilkår. I den grad det brukes til eliteserie fotball må det skje på kommersielle vilkår basert på selvkostprinsippet.

Fylkeskommunen har alt fattet vedtak som åpner for å omgjøre lånene til tilskudd etter søknad fra kommunen dersom kommunen enten overtar Aspmyra Stadion AS eller på annen måte kjøper anleggene som er nødvendig for at Aspmyra på ny skal kunne bli et allment anlegg for fotball.

Eierne av Aspmyra Stadion AS er villig til å selge. Et alternativ kan være at kommunen overtar aksjene i selskapet etter at lån som selskapet har i Nordlandsbanken er med ytterligere 5,1 mill. kroner til 9,9 mill. kr. Før endelig avtale om kjøp gjennomføres vil det måtte foretas en fullstendig gjennomgang av selskapet ved bruk av ekstern revisor og advokat for både å sikre seg mot at det ikke følger forpliktelser med som kan ha negativ konsekvens for kommunen i framtida ut over hva som framgår av det offisielle regnskapet. Dessuten er det behov for å gjennomgå leieavtalene selskapet har med øvrige selskapet i området.

Kjøp av Aspmyra stadion AS vil i neste omgang gjøre det mulig å fusjonere selskapet inn i Bodø Spektrum AS (tidligere Nordlandshallen AS). Driftsutgiftene vil dermed ikke bli en direkte driftsutgift i kommuneregnskapet. Det blir heller ikke kapitalutgiftene. Det kan også åpne for en noen annen avdragsprofil enn hva som er vanlig for kommunale låneopptak siden tribunene er av relativt ny dato. Velges denne selskapsformen vil driften bli en del av driften av Bodø spektrum mv.

Driften av Aspmyra anlegget som et allment anlegg er ikke på nåværende tidspunkt avhengig av at kommunen kjøper tilbake den gamle hovedtribunen og arealet rundt tribunen. FK Bodø Glimt leier nå tribunen fra Aspmyra AS, og vil kunne fortsette med det i framtida. En teknisk gjennomgang av tribunen viser at den kan brukes i mange år. Kostnadene ved å rive tribunen er anslått til ca. 3 mill kr. i 2010 kroner. Det er kostnader som Aspmyra AS bør ta ved utvikling av området til næring- og boligformål ut fra de skisser som foreligger. En foreløpig analyse viser at kommunen bare trenger å kjøpe ca. 1,1 dekar av Aspmyra AS for å kunne bygge en ny tribune nord for gressmatta. Det foreslås at kommunen inngår en slik intensjonsavtale med Aspmyra AS.

Ønsker kommunen å beholde og utvikle området til idrettsformål kan det være risikabelt å være passiv i den situasjonen som nå foreligger. Derfor legges saken fram for formannskapet med følgende forslag til innstilling:

Forslag til innstilling

1. Bodø kommune ønsker å kjøpe Aspmyra Stadion AS for å sikre at Aspmyra anlegget kan brukes og utvikles som et allment anlegg for fotballen i Bodø og Salten.

2. Forutsetningen er at Nordland fylkeskommune etter søknad fra Bodø kommune omgjør sitt rentebærende lån inklusive påløpte renter, til sammen ca. 12 mill. kr. til et tilskudd til Aspmyra Stadion AS etter at kommunen har kjøpt selskapet. Det er dessuten en forutsetning av Nordlandsbanken nedskriver sitt lån til selskapet ytterligere med 5,1 mill til 9,9 mill kr.

3. Før kommunen gjennomfører kjøpet ved å overta aksjene skal det foreligge en fullstendig gjennomgang av selskapet fra ekstern revisor og advokat.

4. Bodø kommune ønsker å inngå forhandlinger med Aspmyra AS med sikte på et framtidig kjøp av ca 1 dekar for å kunne bygge en ny tribune til erstatning for den gamle hovedtribunen når behovet melder seg for å rive denne tribunen.

5. I den grad Aspmyra anlegget i framtiden brukes til eliteseriefotball skal utleie skje på kommersielle vilkår etter selvkostprinsippet.

6. Bystyret gir formannskapet i fullmakt til å godkjenne alle nødvendige avtaler for at kommunen skal kunne kjøpe Aspmyra Stadion AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *